Legalizacja pracy w Polsce – omówienie dokumentów

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi mogą pracować tylko obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Jest to procedura uproszczona. Dotyczy prac nie-sezonowych. Warunkiem wykonywania pracy w ramach procedury uproszczonej jest wpisanie przez powiatowy urząd pracy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń oraz posiadanie przez cudzoziemca dokumentu potwierdzającego tytuł pobytowy w RP, który uprawnia do wykonywania pracy w Polsce.

 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składane jest przez pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy.
 • Oświadczenie zawiera dane pracodawcy, cudzoziemca, okres wykonywania pracy, informacje o dokumencie pobytowym, np. wiza, ruch bezwizowy, a także stawkę, miejsce pracy, stanowisko.
 • Powiatowy urząd pracy wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. Rejestracja trwa około 7 dni roboczych ( w zależności od Urzędu).
 • Pracodawca przekazuje cudzoziemcowi zarejestrowane przez urząd oświadczenie.
 • Na jego podstawie cudzoziemiec stara się o tytuł pobytowy pozwalający na pracę w Polsce (np. odpowiednia wiza lub zezwolenie na pobyt czasowy, przebywanie w ruchu bezwizowym do 90 dni w ciągu kolejnych 180 dni).
 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi uprawnia do wykonywania pracy nie-sezonowej do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. 

Zezwolenie typu A

 • Zezwolenie wydawane jest na wniosek pracodawcy przez Urząd Wojewódzki
 • Wydanie zezwolenia trwa od 1 do 3 miesięcy (w zależności od Urzędu)
 • Zezwolenie wydawane jest na okres od 1 roku do 3 lat
 • Po upływie ważności zezwolenia można uzyskać przedłużenie zezwolenia na pracę na okres roku
 • Na podstawie zezwolenia cudzoziemiec stara się o tytuł pobytowy (wiza 06) pozwalający na pracę w Polsce
 • Zezwolenie zawiera dane pracodawcy, cudzoziemca, okres wykonywania pracy, a także warunki zatrudnienia i stanowisko na jakim będzie pracował cudzoziemiec

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

 • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę wydawany jest na wniosek cudzoziemca
 • Okres oczekiwania na wydanie decyzji zezwalającej na pobyt czasowy i pracę trwa min. 3 miesiące do nawet 1,5 roku (w zależności od Urzędu)
 • Zezwolenie wydawane jest na okres maksymalnie 3 lat
 • Głównym warunkiem otrzymania decyzji na pobyt czasowy i pracę jest udokumentowanie wykonywania pracy przez 90 dni u jednego pracodawcy nieprzerwanie, bez wyjazdu za granice kraju LUB przedłożenie do wniosku uzyskanej przez pracodawcę informacji starosty na dane stanowisko
 • Po upływie ważności zezwolenia na pobyt czasowy i pracę można ubiegać się o kolejne zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
 • Wniosek o wydanie decyzji na pobyt czasowy i pracę należy złożyć najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce
 • Oprócz dokumentów ze strony pracownika (wniosek, zdjęcia, opłata, umowa najmu itd.), pracownik otrzymuje również załącznik od pracodawcy, w którym deklaruje warunki zatrudnienia
 • Dokumentem uprawniającym do wykonywania pracy i legalnego pobytu jest decyzja, karta pobytu jest dokumentem technicznym pozwalającym na przekraczanie granicy.

Wiza krajowa

Czym jest wiza krajowa typu „D”?

Wiza krajowa typu “D” uprawnia do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do ciągłego pobytu lub do kilku następujących po sobie pobytów na tym terytorium, które trwają łącznie dłużej niż 90 dni w okresie ważności wizy i nie dłużej niż rok.

Wiza krajowa typu „D” uprawnia również do poruszania się po terytorium innych państw strefy Schengen w okresie do 90 dni w ciągu 180 dni, w okresie ważności wizy.

Jakie dokumenty są wymagane przy wnioskowaniu o wizę typu „D”?

 • Dokument podróży (dokument paszportowy)
 • Wypełniony i podpisany wniosek wizowy
 • Fotografia
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty wizowej
 • Podróżne ubezpieczenie medyczne o kwocie ubezpieczenia nie niższej niż 30 000 euro,  pokrywające wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć w związku z koniecznością powrotu z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią albo ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu polskich przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Dokumenty uzupełniające: 
  • Dokument potwierdzający cel podróży i warunki pobytu
  • Dokument potwierdzający posiadanie odpowiednich środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres planowanego pobytu oraz na pokrycie kosztów powrotu do państwa pochodzenia lub zamieszkania, lub na pokrycie kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które na pewno udzieli pozwolenia na wjazd albo dokumenty potwierdzające, że środki te może legalnie zdobyć
  • Dokument  pozwalający ocenić, że osoba wnioskująca o wizę opuści terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności wizy
  • Inne dokumenty potwierdzające inne okoliczności zawarte we wniosku wizowym.

Ruch bezwizowy

Cudzoziemcy posiadający paszporty biometryczne, mogą przekraczać granice bez konieczności posiadania wizy.

Zasady pobytu w ramach ruchu bezwizowego

Całkowity pobyt na terytorium wszystkich państw członkowskich obszaru Schengen (w tym Polski) bez konieczności uzyskania wizy nie może przekroczyć 90 dni w ciągu każdego 180 -dniowego okresu.

Do państw obszaru Schengen należą:
Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Włochy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Czechy,
Słowacja, Słowenia, Węgry, a także Szwajcaria, Liechtenstein, Norwegia i Islandia (ostatnie
4 państwa to państwa obszaru Schengen nie należące do UE).


Uwaga: Wielka Brytania, Irlandia, Cypr, Chorwacja, Bułgaria oraz Rumunia są państwami członkowskimi UE, które nie należą do państw obszaru Schengen.

W trakcie pobytu bez konieczności uzyskania wizy cudzoziemiec powinien spełniać następujące warunki:

 • posiadać ważny dokument podróży,
 • potrafić uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz
 • posiadać wystarczające środki utrzymania lub możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem,
 • nie być osobą, wobec której dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w SIS a także
 • nie być uważanym za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec tej osoby na tej podstawie wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich.

Lista Państw, których obywatele mogą podróżować na podstawie ruchu bezwizowego:

Karta pobytu

Karta pobytu, w okresie jej ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.
Dodatkowo karta pobytu jest dokumentem pobytowym, który oprócz ważnej polskiej wizy krajowej, uprawnia jego posiadacza, do podróżowania po terytoriach innych państw członkowskich obszaru Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, jeśli cudzoziemiec:

 • posiada ważny dokument podróży,
 • potrafi uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz
 • posiada wystarczające środki utrzymania lub możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem,
  a także
 • nie jest uważany za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec niego na tej podstawie wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich.

Ponadto dane cudzoziemca nie powinny znajdować się w krajowym wykazie wpisów do celów odmowy wjazdu danego państwa członkowskiego.

Stempel w paszporcie

oznacza, że Cudzoziemiec złożył wniosek na pobyt czasowy do wojewody i oczekuje na wydanie zezwolenia na pobyt czasowy. Oznacz również, że wniosek nie zawierał braków formalnych, a Cudzoziemiec przebywa w Polsce legalnie do czasu zakończenia postępowania.

W trakcie oczekiwania na wydanie decyzji Cudzoziemiec może wykonywać pracę tylko i wyłącznie wtedy, gdy:

 1. bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadał ważne zezwolenie na pracę i obecnie stara się o pracę u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku prac
 2. Cudzoziemiec złożył kolejny wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę w tej samej firmie i na tym samym stanowisku, ten sam rodzaj umowy (kontynuacja zatrudnienia)
 3. w dniu złożenia wniosku o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę posiadał ważne oświadczenie o powierzeniu pracy z PUP wydane w oparciu o umowę o pracę, na którym przepracował bez przerwy ponad 3 miesiące i złożył wniosek na tę samą firmę i to samo stanowisko oraz ten sam rodzaj umowy (kontynuacja zatrudnienia), na który oświadczenie zostało wydane
 4. w dniu złożenia wniosku posiadał ważne oświadczenie o powierzeniu pracy z PUP wydane w oparciu o umowę o pracę, na którym przepracował mniej niż 3 miesiące i otrzymał pieczątkę, to może pracować tylko do końca ważności tego oświadczenia. Wykonywanie pracy po wygaśnięciu oświadczenia jest możliwe, jeśli pracodawca złoży wniosek o wydanie zezwolenia na pracę na tę samą firmę i te same warunki zatrudnienia, po przepracowaniu przez Cudzoziemca pełnych 3 miesięcy na tym oświadczeniu, ale przed końcem jego ważności,
 5. jest zwolniony na podstawie odrębnych przepisów z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę musi być jednak aktualne w czasie toczącego się postępowania administracyjnego)

Karta Polaka

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego.

Pamiętaj! Karta Polaka nie oznacza posiadania obywatelstwa polskiego, ani nie jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy lub osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Karta Polaka jest ważna przez 10 lat od dnia jej przyznania. Ważność Karty można przedłużyć na kolejne 10 lat, jeśli posiadacz złoży wniosek najpóźniej na 3 miesiące przed utratą ważności Karty Polaka.


Kartę Polaka możesz otrzymać, jeśli:

 1. wykażesz swój związek z polskością poprzez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów;
 2. w obecności konsula złożysz pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;
 3. wykażesz, że jesteś narodowości polskiej lub co najmniej jedno z Twoich rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej albo przedstawisz zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej lub polonijnej (obwieszczenie zostanie znowelizowane nie później niż 14.01.2020 r.) potwierdzające Twoje aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat;
 4. złożysz oświadczenie, że Ty lub Twoi wstępni nie repatriowali się z terytorium RP na podstawie umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z:
  1. Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką,
  1. Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką,
  1. Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką,
  1. Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich,
 5. masz polskie pochodzenie, które zostało potwierdzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9.11.2000 r. o repatriacji [link do ustawy] pod warunkiem wykazania się znajomością języka polskiego w stopniu przynajmniej podstawowym.

Це може вас зацікавити:

У вас є гуманітарна віза? Тепер ви можете легально працювати в Польщі! У вас є гуманітарна віза? Тепер ви можете легально працювати в Польщі!

У вас є гуманітарна віза? Тепер ви можете легально працювати в Польщі!

З 1 грудня 2020 року набули чинності нові правила щодо іноземців, зокрема: звільнення від обов’язку мати дозвіл на роботу для іноземців,...

Learn more
Legalizacja pracy w Polsce – omówienie dokumentów

Legalizacja pracy w Polsce – omówienie dokumentów

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi mogą pracować tylko obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji,...

Learn more
З Нового року будемо заробляти більше! З Нового року будемо заробляти більше!

З Нового року будемо заробляти більше!

Вже з 01.01.2021 р. набирає чинності Постанова про розмір мінімальної заробітної плати та розмір мінімальної погодинної заробітної плати за 2021 рік....

Learn more